Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VBMI

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. VBMI: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VBMI, gevestigd aan de Westringdijk 41, 2913LL te Nieuwerkerk a/d IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57119597; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie VBMI een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en VBMI; d. website: de website www.VBMI.

Artikel 2 Algemeen
2.1
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VBMI en de klant waarop VBMI deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VBMI, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VBMI en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door VBMI verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden VBMI niet.

3.3 VBMI is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailingen of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.5 De door VBMI gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. VBMI is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VBMI verstrekte gegevens waarop VBMI haar aanbieding baseert.

3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is VBMI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VBMI anders aangeeft.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht VBMI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal VBMI de klant hierover van tevoren inlichten.

5.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal VBMI geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VBMI kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Prijswijziging

6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.

Artikel 7 Leveringen en leveringstermijnen 

7.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door VBMI besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.2 Via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan VBMI en nieuw adres heeft opgegeven.

7.3 De door VBMI opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.4 De door VBMI opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

7.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan VBMI slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

7.6 In het geval dat een door VBMI met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

7.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart op de website, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld.

7.8 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

7.9 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

8.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door VBMI aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

8.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan VBMI de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen en producten van VBMI op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Ontbinding

9.1 De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele label, verpakkingen, etc. VBMI zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

9.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

9.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product op enige wijze naar specificaties van de klant is vervaardigd.

9.4 VBMI is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

9.5 Voorts is VBMI bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.6 VBMI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst VBMI ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

9.7 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VBMI op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VBMI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 10 Klachtenregeling en verjaring

10.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden bij: VBMI, Westringdijk 41,  Tel: +31 (0)180 757 110 E-mail: info@VBMI

10.2 Klachten worden door VBMI binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

10.3 Door VBMI als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van VBMI.

10.4 Alle aanspraken jegens VBMI die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij VBMI zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11 Garantie

11.1 De garantie die op de producten wordt geboden, is vermeld op de factuur van het desbetreffende product. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal VBMI het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

11.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11.3 De garantie op gebruikte artikelen wordt door VBMI verleend voor een periode van zes maanden na de factuurdatum van het artikel.

11.4 De Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot VBMI te wenden. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie of dienst worden niet door VBMI vergoedt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 VBMI kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

12.2 VBMI is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

12.3 VBMI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VBMI is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VBMI kenbaar behoorde te zijn.

12.4 VBMI is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

12.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door VBMI geleverde product, sluit VBMI iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

12.6 In geen geval is VBMI aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

12.7 VBMI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.8 Indien VBMI aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VBMI beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VBMI of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van VBMI liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan VBMI door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van VBMI of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van VBMI of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

13.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal VBMI niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel VBMI als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

13.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, VBMI gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VBMI zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VBMI niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door VBMI geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van VBMI, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 16 Eigendomsrecht

16.1 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van VBMI tot dat alle vorderingen van  VBMI op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom VBMI zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.
Zie ook artikel 8.

Artikel 17 Beveiliging en internet

17.1 VBMI zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar VBMI kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 VBMI behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. VBMI zal de wijziging duidelijk voorafgaand aan het moment van bestellen aan de klant bekend maken.

18.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.4 Op elke overeenkomst tussen VBMI en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Wilt u worden teruggebeld?

in uw regio

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen op het door uw achtergelaten telefoonnummer!